27 دی 1396
مطلع کردن گوگل از کاربران موبایل

مطلع کردن گوگل از کاربران موبایل

با توجه به گسترش روزافزون قابلیت های موبایل، استفاده از گوگل موبایل رایج گشته است. سایت های موبایل نه تنها با سایت های کامپیوتری تفاوت داشته، بلکه روش های مدیریتی آنها نیز متفاوت می باشد


مطلع کردن گوگل از کاربران موبایل :

با توجه به گسترش روزافزون قابلیت های موبایل، استفاده از گوگل موبایل رایج گشته است. سایت های موبایل نه تنها با سایت های کامپیوتری تفاوت داشته، بلکه روش های مدیریتی آنها نیز متفاوت می باشد.

در صورتیکه کاربران حتی با بکار بردن عملگر (Site : Operator) ، در موبایل قادر به مشاهده صحیح سایت نباشند، دو مورد زیر میبایست بررسی شوند:

امکان یافتن سایت توسط ربات های جستجو گر گوگل (googlebot)، نمی باشد. در این حالت می بایست نقشه سایت (Mobile Sitemap) مرتبط با موبایل را نیز ایجاد نموده و آن را به گوگل توسط ابزارهای مرتبط گوگل معرفی نمود.

در حالت دوم ممکن است ربات های جستجو گر گوگل (googlebot)، امکان دسترسی به سایت موبایل را نداشته باشند. این حالت زمانی رخ می دهد که برخی سایت های موبایل (Mobile Sites)، اجازه دسترسی به سایت را محدود به خود دستگاه موبایل کرده و لذا امکان دسترسی برای ربات های جستجوگر فراهم نمی باشد. جهت برطرف نمودن این مشکل می بایست اجازه دسترسی به نرم افزار ها (User-agent)، مخصوصا آنهایی شامل کاراکتر های "Googlebot-Mobile" می باشند، را فراهم نمود.
علاوه بر این، ربات های جستجوگر میتوانند تشخیص دهند که آیا سایت مورد نظر توسط دستگاههای موبایل بدرستی نمایش داده می شود. در صورتیکه سایتی قابلیت نمایش بشکل صحیح روی موبایل نداشته باشد، در نتیجه جستجو، نمایش داده نمی شود.

تشخیص این مورد برای ربات ها، براساس فاکتور های مختلفی انجام می شود. یکی از این روش ها استفاده از اعلان (DTD (Doc Type Definition می باشد، که اعلان DTD میبایست شامل فرمت مناسب موبایل نظیر از XHTML Mobile ویا Compact HTML باشد.

ورود به متاکار